Հայաստանում կանանց և տղամարդկանց համար հավասար աշխատանքային իրավունքների ապահովմանն ուղղված քաղաքականության բարեփոխման առաջարկությունների փաստաթուղթ

Հայաստանում կանանց և տղամարդկանց համար հավասար աշխատանքային
իրավունքների ապահովմանն ուղղված քաղաքականության բարեփոխման
առաջարկությունների փաստաթուղթը պատրաստվել է «Inspired+Հայաստան» ծրագրի
շրջանակներում, որն իրականացվում է ՕքսԵՋեն հիմնադրամի և «Եվրոպական
համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության» եվրոպական
կազմակերպությունների միության, Համաշխարհային առաջնորդական դաշինք
Մադրիդի ակումբի և Նիդերլանդների բազմակուսակցական ժողովրդավարության
ինստիտուտի հետ համատեղ՝ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ:

Կանանց օրակարգ հանուն զարգացման

«Կանանց օրակարգը՝ հանուն զարգացման» մշակվել է Շվեդիայի կառավարության կողﬕց ֆինանսավորվող՝ «ՀԱՎԱՍԱՐ. խթանելով կանանց քաղաքական մասնակցությունը ազգային մակարդակում» ծրագրի շրջանակներմ, որն իրականացնում է ՕքսԵՋեն հիﬓադրամը՝ ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ-ի փորձագետների և WomenNet.am կայքի հետ համագործակցաբար:

Կանանց մասնակցությունը Երևանի ավագանու ընտրություններում

Տեղեկանքը կազմված է «ՀԱՎԱՍԱՐ». Խթանելով կանանց քաղաքական մասնակցթյունը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում անցկացված Երևանի ավագանու ընտրությններում կանանց մասնակցթյան մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա: Ծրագիրն իրականացվել է «ՕքսԵՋեն» hիﬓադրաﬕ կողﬕց՝ ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ-ի գործընկերթյամբ և Շվեդիայի կառավարության ֆինանսական աջակցթյամբ

PARTICIPATORY POLICY ASSESSMENTWomen Labor Rights in Armenia

Թեսթ

թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ

Թեսթ